Epokhe creates its own atmosphere through premium eyewear.